DUYURU / FAALİYET / HABER

ÖNEMLİ DUYURU:GENEL KURUL EVRAKLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

          “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)”, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

            Bilindiği üzere 5553 Sayılı Yasa’nın 35.maddesi;

Alt Birlik ve Birlik Organları Seçimlerine Katılma Nitelikleri” maddesinin birinci fıkrası; ”Alt Birlik ve Birliğe kayıtlı, on sekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre Alt Birlik ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.
            Alt Birlik ve Birlik organlarına seçilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) En az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak
c) Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,
d) iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
g) Ticari, zirai ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
h) Okur, yazar olmak,
            Şartları aranır.
            Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik tüzüğünde belirlenir.
            Alt Birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu halinin seçimden altı ay öncesini kapsaması şarttır.
            Üye tüzel kişinin münfesih olması halinde, üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu alt birlik ve Birlik organlarındaki görevi sona erer.” hükmündedir.
           
        TSÜAB Tüzüğü gereği 2018 yılının ilk altı ayında  yapılması gereken 2018 yılı TSÜAB Olağan Genel Kurulu seçimli Genel Kurul olacaktır. Bu nedenle Genel Kurul hazırlıkları öncesi üyelerimizin yetkili temsilcilerinin seçme ve/veya seçilme hakkını kullanabilmesi için gerekli belgelerinin geçerliliğini kontrol etmesi, gerekli ise yetki belgelerini en son hali ile yenilenmesine yönelik ilgili evraklarını Alt Birliğimize 23 Şubat 2018, Cuma gününe kadar ivedilikle göndermesi hususu önem arz etmektedir.
          
Üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine önemle arz olunur.
          
EK:GENEL KURUL YAZISI (TIKLAYINIZ)


Saygılarımla,

Dr.Müfit ENGİZ 
Genel Sekreter