DUYURU / FAALİYET / HABER

TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU-AMACI - HEDEFİ

Sayın Üyeler,

Bilindiği üzere, Tohumculuk Kanununun 15. Maddesinde “Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen Birliğe, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanunda belirtilen yukarıdaki hususlardan 6 ncı madde de yer alan sertifikasyon iş ve işlemleri konusunda yetki alabilmek için, bu hüküm gereğince TSÜAB nezdinde, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirketin kurulması mecburiyeti söz konusu olmuştur.

Bu mecburiyetten dolayı -siz üyelerimizce de bilindiği üzere- TSÜAB nezdinde bir şirketin kurulması ve ilk olarak Patates Tohumluğu sertifikasyon iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetki devri alınması için bir süredir Bakanlığımız ile TSÜAB arasındaki görüşmeler ve yazışmalar sürdürülmüştür.

Bu görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, bahsi geçen şirketin kuruluşu tamamlanmış ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 09 Mayıs 2016 tarihli ve 9071 sayılı nüshasının 81. Sayfasında TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile yayımlanmıştır. İlgili sayfanın fotokopisi ekte sunulmuştur.

Kurulmuş olan şirket bünyesinde, Bakanlığımızca verilecek yetkiler çerçevesinde, ilk aşamada şirketin kuruluş amacına uygun olarak, Ticaret Sicil Gazetesinin ekli sayfasındaki 3. Maddede yer alan iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

            Yapılacak iş ve işlemlerde, Bakanlığımızın alt yapı talepleri ve yönlendirmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara göre hareket edilecek ve uluslararası akreditasyon alabilecek bir alt yapı kurulmasına yönelik yatırım gerçekleştirilecektir. Bu hususta Bakanlığımız ile birlikte yapılacak işlere ve kurulacak altyapıya ilişkin yol haritası üzerinde görüşmeler sürdürülmektedir.

            TSÜAB olarak mevcut şirketin kurulmasındaki esas amaç ve hedeflenen husus sadece patates tohumluğu sertifikasyonu konusunda değil, zaman içerisinde diğer temel ürün grupları bağlamında da aynı şekilde gerekli altyapıyı oluşturarak yetki almaktır.

            Bu çerçevede kurulan şirketin esas hedefi, hâlihazırda toprak analizi, beyanname kabulü, tarla kontrolleri ve bilhassa zirai karantina analizleri olmak üzere, sertifikasyon sürecinde en fazla sıkıntıların yaşandığı Patates ’den başlayıp, bu uygulamada kazanılan tecrübe ve birikimlerle diğer ürün ve/veya ürün gruplarında da aynı şirket bünyesinde gerekli altyapılar oluşturularak yetkilerin alınmasıdır.

Yetki devri konusunda gelinen noktanın ve oluşumun sektörümüze hayırlı olması diler, Bakanlığımızın bu konuda göstermiş olduğu işbirliğine teşekkür eder,

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Yıldıray GENÇER

TSÜAB Yönetim Kurulu adına

 Yönetim Kurulu Başkanı


EK:Ticaret Sicil Gazetesi (TIKLAYINIZ)