DUYURU / FAALİYET / HABER

Önemli Duyuru: 2022 Yılında Ödenecek Olan Binde Bir Komisyon Ödemesi Hak.

Sayın Üyemiz,

   “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)”, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

  Bilindiği üzere 5553 Sayılı Yasa’nın 17.maddesi olan “Üyelik” maddesinin birinci fıkrası; ”Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadırlar.” hükmünde,

 24.maddesi olan “Alt Birlik Gelir Ve Giderleri” maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ise “Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon” hükmündedir. ( 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “binde üç” ibaresi “binde bir” şeklinde değiştirilmiştir.)

 TSÜAB Tüzüğünün 11.maddesinin (2) Fıkrası; (5553 Sayılı Kanunun 24/b maddesinin 19.04.2018 tarihinde değiştirilen hükmüne dayanılarak yeniden düzenlenmiştir.)Gerçek ve tüzel kişi üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından “binde bir” oranında kesilecek komisyonla ilgili beyan; bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, Alt Birlikçe hazırlanan matbu formlar ile beyan yılının Nisan ayının sonuna kadar yapılır. Bu formların ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilere bildirilir. Komisyon, beyan yılının Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmeyen komisyon tutarları kanunî takiple Alt Birlikçe tahsil olunur.” hükmündedir.       

 Üyelerimizin, bu yasal hükümlere bağlı olarak 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından elde ettikleri gelirlerden binde bir (%0,1) oranında komisyonu 2022 yılı içerisinde 3 (üç) eşit taksitte (Mayıs-Ağustos-Kasım 2022) ödemeleri gerekmektedir.

Gerekli kontrol ve takibin yapılabilmesi için üyelerimiz tarafından TSÜAB faaliyet alanına giren, “Sertifikalı tohumluk üretimi/işlenmesi (veya üretici adına yetiştirtilmesi veya işlettirilmesi) ve bunların yurt içinde satışı, tohumluk ithalatı veya ihracatı, işlemesi, ürün, mal ve hizmet satışına” dair Yeminli Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir / Muhasebe Birimi Yetkilisi ve TSÜAB nezdinde yetkili kişi tarafından onaylanan 2021 yılı komisyon beyanlarının Nisan 2022 sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Komisyon beyan formunu web sitemizin (www.tsuab.org.tr) dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

 Üyelerimizin 2022 yılında, 2021 yılı gelirlerine bağlı olarak ödeyecek oldukları binde bir komisyonlarını ödeme takvimine (Mayıs-Ağustos-Kasım 2022) bağlı olarak ödememeleri durumunda, kanun gereği binde bir komisyonlarına ilişkin geciktirilen her bir dönem için ayrı ayrı gecikme faizinin mutlaka işletileceğinin bilinmesi hususu bilgilerinize önemle arz olunur.

 

 Saygılarımla.                                                                         

 Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU

Genel Sekreter

Ek:Beyan Formu (Tıklayınız)