DUYURU / FAALİYET / HABER

TSÜAB HİZMET ALIM İHALESİ HAKKINDA

                           05.11.2021

Duyuru

TSÜAB HİZMET ALIM İLÂNI

Dikkat

ZARFLAMA konusunda aşağıdaki numaralama / içerik gereklerini yerine getirmeyen ve açık olan zarflar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ ve bu konuda tutanak düzenlenir.

 

TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ);

‘’2021-2022 YILI SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ (STH) VE ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRME (URGE) PROGRAMLARI ve DİĞER HİZMET ALIMLARI’’

 

Konusunda, bu Programların organizasyonunu, EK te yer alan TEKNİK VE İDARÎ ŞARTNAME çerçevesinde, 2021-2022 yılı içinde gerçekleştirmek üzere, bir ORGANİZATÖR FİRMADAN hizmet alımı yapmak istemektedir.

 

 1. ORGANİZATÖR FİRMAYA ÖDENECEK HİZMET BEDELİNİN NİTELİĞİ ve BU KONUDA TSÜAB’a iletilecek HİZMET BEDELİ TEKLİFİ ve ŞEKLİ

Organizatör Firmaya ödenecek olan hizmet bedeli, Program kapsamında BİZZAT Firma tarafından yapılacak faaliyetlerin,vergi hariç toplam harcama miktarı üzerinden, bir yüzde oranını ifade eder.

Firmalar, EKLİ Şartname çerçevesinde talep ettikleri yüzde oranını (hizmet bedelini), YİNE EKTEKİ ŞARTNAME İÇİNDE YER ALAN Format dahilinde, imzalı ve kaşeli TEKLİF şeklinde, diğer belgelerinden ayrı, Hizmet Bedeli ibareli KAPALI AYRI bir zarfta (1 NUMARALI ZARFTA)TSÜAB’a verir.

Bu çerçevede, Teklifler iki KAPALI zarf ŞEKLİNDE sunulacak olup, bu zarflardan ;

 • a) 1 NUMARALI kapalı zarfta: Hizmet bedeli teklifi yer alır ve zarfın üzerine

’1 Numara’’ ibaresi ile ‘’Hizmet bedeli teklifi’’ notu konur.

 • b) 2 NUMARALI kapalı zarfta; Firmanın Teknik ve İdarî Şartname gereğince sunması gereken diğer belgeleri yer alır.  Zarfın üzerine  ‘’2 Numara’’ ibaresi ile ‘’Diğer Belgeler’’ notu konur.
 • Bu iki KAPALI zarfı içeren ana başvuru dokümanı/dosyası, aşağıdaki teklif süresinden önce, TSÜAB’a ulaşacak şekilde elden veya posta ile iletilir.
 • Satınalma Komisyonu önce 2 NUMARALI zarfı açar. Teknik ve İdarî Şartname gereklerinin karşılanmadığının anlaşılması halinde 1 NUMARALI zarf açılmaz.
 • Zarflama konusunda yukardaki numaralama ve aşağıda belirtilen içerik gereklerini yerine getirmeyen ve açık olan zarflar değerlendirmeye alınmaz ve bu konuda tutanak düzenlenir.
 •  
 • 2 -HİZMET BEDELİ İLE İLGİLİ TEKLİF VERME TARİHİ

Firmaların bu programa ilişkin talep ettiği hizmet bedeli ile ilgili teklifini (YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN VE ŞARTNAME İÇİNDE DE VURGULANAN KAPALI ZARFLARLA) iletme tarihi 22/11/2021, Pazartesi günü, saat 17.00’dir.

Teklif verme saatinden sonra TSÜAB’a ulaşan teklifler, değerlendirmeye tâbi tutulmaz ve zarfları açılmaz.

        3-TEKLİF İLETİLECEK ADRES;

Tohum Sanayicileri Ve Üreticileri Alt Birliği

Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 Kat:5 Balgat-Çankaya /ANKARA

                 TEL:  0312 419 35 21

       4- FİRMALARIN BAŞVURU SIRASINDA VERECEKLERİ KAPALI ZARFLARIN İÇERİKLERİ :

 A) 1. NUMARALI KAPALI ZARF FORMATI VE İÇERİĞİ

 1. Firmanın İsmi/Logosu

  TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

                 05.11.2021 tarihli Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)’ın 2021-2022 Yılı Sektörel Ticaret Heyetleri (STH) ve URGE Programları Ve Diğer  Hizmet Alımları Hakkında Teknik Ve İdarî Şartname’si doğrultusunda sunduğumuz TEKLİF;

              Program kapsamında BİZZAT tarafımızdan yapılacak faaliyetlerin, vergiler hariç, Şartname kapsamındaki toplam harcama miktarı üzerinden %....... dır.

  Teklifimizin tarafınızca uygun bulunması halinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağımızı saygı ile arz ederiz.

  …../11/2021

   

   (Firmanın; Firmayı temsil ve bağlayıcı işlem yapma konusunda yetkili temsilcisinin)

  AD SOYAD- FİRMA KAŞESİ-İMZA

   

 2. 2 NUMARALI KAPALI ZARF içinde aşağıdaki belgeler yer alır:
  • Firma adına imza atacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelik belgesi
  • Firma, sair belgeleri vekâleten imzalıyorsa, ihaleye ait teklif verme ve imza atma yetkisinin açıkça belirtildiği vekâletname aslı,
  • Firmanın, daha önce aynı kapsamda son beş yıl içerisinde yurt dışında heyet ve toplantı organizasyonu gerçekleştirdiğine dair en az 2 (iki) iş deneyimini gösteren belgeleri (Sözleşme, Uygulama Resimleri, İş Deneyim Belgesi ve/veya referans mektubu),
  • Firmanın 60.000 (Altmışbin) TL tutarındaki teminatı (nakit teminat miktarını T.C. Ziraat Bankası IBAN NO : TR45 0001 0008 3055 9534 8950 23 nolu hesaba ya da banka mektubu),
  • Firmanın, ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ilân edilen iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,
  • FİRMA, bir mahkeme talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmî makamın zorunlu kıldığı durumlar dışında, kendisine TSÜAB GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından verilecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı gizli tutacağını, üçüncü şahıs ve kurumlara vermeyeceğine ilişkin taahhütname.

 

EK: 

TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (TSÜAB) 2021-2022 YILI SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ (STH) VE URGE PROGRAMLARI ve DİĞER  HİZMET ALIMLARI HAKKINDA TEKNİK VE İDARÎ ŞARTNAME VE EKLERİ (10 sayfa) (TIKLAYINIZ)